• Distributor / Japan

Nemicon Corporation

Address TEL FAX
Tokyo sales office Urban Toranomon BLDG 8F 1-16-4 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001 JAPAN +81-3-5860-9410 +81-3-5860-9418

Touhoku

Name Office TEL
SUN-WA TECHNOS CORPORATION Touhoku 81-22-264-2901
Ryoden Corporation Touhoku 81-22-217-7357
TAKAGI CO., LTD. Kitagami 81-197-64-6211
Kouriyama 81-24-934-7230

Kantou/Niigata-1

Name Office TEL
PIEZON Corporation Head office(Tokyo) 81-42-369-4601
TAKAGI CO., LTD. Sales 81-3-3783-6314
Tokyo 81-3-3785-2911
Tama 81-42-383-7416
Hachioji 81-42-589-0530
Yokohama 81-45-478-6421
Atsugi 81-46-224-2332
Saitama 81-48-859-6855
Kumagya 81-48-527-3551
Kashiwa 81-4-7193-1711
Tsukuba 81-29-843-3741
Utsunomiya 81-28-638-2838

Kantou/Niigata-2

Name Office TEL
SUN-WA TECHNOS CORPORATION Head office(Tokyo) 81-3-5202-4011
Electronic sales department 81-3-3778-2811
Toukyonishi 81-42-660-1461
Kitakantou 81-48-647-7900
Nagano 81-26-267-7551
SATORI ELECTRIC CO., LTD. Tachikawa 81-42-534-2841
Ryoden Corporation Tokyo 81-3-5396-6176
KItakantou 81-27-280-5514
Kanagawa 81-45-641-0791
Utsunomiya 81-28-633-4231
Kumagaya 81-48-521-1991

Hokuriku

Name Office TEL
Hakko Electronics Co., Ltd. Head office(Ishikawa) 81-76-274-6911
Toyama 81-76-422-1887
Fukui 81-776-21-5232
ROKUGO ELEMEC CO., LTD. Hokuriku 81-76-291-2912
TAKAGI CO., LTD. Toyama 81-76-493-8705

Chubu/Koushin/Toukai

Name Office TEL
Ryoden Corporation Nagoya 81-52-211-1213
Shizuoka 81-54-286-2212
Hamamatsu 81-53-469-0570
SUN-WA TECHNOS CORPORATION Nagoya 81-52-563-4896
Mikawa 81-566-28-7171
Mie 81-59-350-8001
Hamamastu 81-53-459-3322
ROKUGO ELEMEC CO., LTD. Head office(Nagoya) 81-52-931-6566
Mie 81-598-23-6571
Shizuoka 81-54-237-6555
TAKAGI CO., LTD. Nganano 81-263-28-0311
Numazu 81-55-963-2177
Hamamatsu 81-53-450-6811
Nagoya 81-52-745-3471

Kinki

Name Office TEL
Ryoden Corporation Kansai 81-6-4797-3950
DAIWAMUSENDENKI CO.,LTD. Head office(kyoto) 81-75-311-4707
SUN-WA TECHNOS CORPORATION Osaka 81-6-6202-3939
Kyoto 81-75-371-1911
Himeji 81-79-283-2351
TAKAGI CO., LTD. Osaka 81-6-6586-6660
Kyoto 81-75-647-0631

Chugoku

Name Office TEL
Ryoden Corporation Hiroshima 81-82-227-6011
Fukuyama 81-849-23-6393
SUN-WA TECHNOS CORPORATION Hiroshima 81-82-567-6441
CHIYODA CORPORATION Fukuyama 81-84-921-0431
ROKUGO ELEMEC CO., LTD. Sanin 81-852-23-4561
TAKAGI CO., LTD. Fukuyama 81-84-973-9290

Shikoku

Name Office TEL
MINATOSANGYOU CO., LTD. Head office(Tokushima) 81-88-665-2009
Ehime 81-89-965-3710
Ryoden Corporation Shikoku 81-87-885-3911

Kyushu

Name Office TEL
Ryoden Corporation Kyushu 81-92-736-5750
Nagasaki 81-95-823-7191
SUN-WA TECHNOS CORPORATION Fukuoka 81-92-761-2063
Ooita 81-97-536-7522
Kumamoto 81-96-3+81-1860
Nagasaki 81-95-824-8141
TAKAGI CO., LTD. Kurume 81-942-39-2851
Kawakita Denko co., Ltd Fukuoka 81-92-452-3141